ÚVOD - KLÍČ K ŽIVOTU - KONSTELACE - REIKI - ASTROTYP - KURZY - CENÍK - KONTAKT - O MNĚ - OHLASY

LÉČIVÉ      TECHNIKY

 

 


RODINNÉ, SYSTEMICKÉ KONSTELACE


Kdo nezažil konstelace na vlastní kůži, těžko pochopí co tato metoda opravdu přináší a jak hluboce se všech účastníků dotýká. Lidé jsou velmi často překvapeni tím, jak to co se v konstelaci odehrává, odpovídá jejich životní situaci nebo skutečným vztahům v rodině, aniž by je zástupci v rolích znali nebo věděli něco o jejich rodinném systému. To, jakým způsobem konstelace fungují je zatím mystérium a možná, že to nebude nikdy zcela odhaleno. Důležité ale je, že tady jsou a přinášejí mnoha lidem užitek.


Před konstalacemi / Platba / Stavění konstelací / Po konstelacích / HUGO / Upozornění

Aktuální semináře rodinných konstelací naleznete zde


CO JSOU TO KONSTELACE?

 Tuto metodu je obtížné popsat někomu, kdo jí nezažil. Každý si v konstelacích najde něco svého, jedinečného. A to je no tom to krásné. Jediná cesta, jak konstelace opravdu poznat je, zažít je. Ať už jako divák, klient (ten kdo má vlastní rozestavění), nebo jako zástupce v nějaké roli.

Pokusím se tedy o jeden z mnoha možných popisů toho, co to jsou konstelace. Podle mne je to úžasná metoda osobního rozvoje, kde se spojuje rozumové pochopení s emočním prožitkem, čímž se něco, co bylo rozděleno, může opět stát celistvým. V konstelacích se díváme na celek i na jeho části a na vztahy mezi celkem a jeho částmi. Můžeme to také nazývat „systémy“. Všichni jsme členy nějakých systémů, rodina, kolektiv v práci, obec, stát, naše tělo je také systém a podobně. V běžném životě více vnímáme náš pohled z toho místa, kde se v systému právě nacházíme. Konstelace nám navíc nabízejí pohled na celý systém i na jiné jeho části, které běžně nevnímáme. To nám umožňuje nacházet zcela nové úhly pohledu na nás, naše blízké i na život jako takový.

To může vést ke změně (vývoji) našeho vnitřního (podvědomého) obrazu naší reality. Naše vnitřní obrazy ovlivňují jak reagujeme v životních situacích a někdy nás mohou zbytečně brzdit v našem vývoji. V konstelacích pracujeme s těmito obrazy, ty se pak mohou vyvíjet a měnit směrem k větší harmonii. Pokud změníme svůj vnitřní obraz, budeme pak v životních situacích reagovat jiným způsobem než dosud. Naše okolí nás začne vnímat jinak a změní se i jeho reakce vůči nám. Tímto způsobem můžeme do jisté míry ovlivňovat náš život i to, co se nám v životě děje.

Konstelace nám pomáhají přiblížit se více své podstatě i životu samotnému.

Konstelační práce se neustále vyvíjí, je spoustu různých přístupů i způsobů vedení konstelací. Existují například rodinné konstelace, systemické konstelace, různé experimentální konstelace (např. konstelace mýtů a pohádek), firemní konstelace, konstelace traumatu, konstelace zdravotních symptomů, astrologické konstelace, globální konstelace a další. Je to mnoho různých cest, které ale všechny vedou ke stejnému cíli.

Konstelace nejsou přímým návodem, jak se chovat nebo jak něco rozhodnout. Odpovědi nikdy nehledejte ve vnějším světě, ale v sobě. Obraz konstelace ve vás působí a díky tomu můžete objevit nové možnosti.
Konečnou odpovědnost za vaše rozhodnutí přijměte ale vy sami!

 

PŘED KONSTELACEMI

Já osobně jsem jako účastník nikdy žádné přípravy před konstelačním seminářem nedělal. Čeho jsem si ale po čase všiml je to, že se mi konstelace začali dít už předem. Více o tomto fenoménu se dočtete v části nazvané HUGO.

Důležitou roli mohou hrát také informace z vašeho rodinného systému. Pokuste se získat co nejpřesnější informace o rodinných příslušnících (stačí fakta, o partnerech, dětech, sourozencích, dřívějších vztazích a dětech z jiných partnerství), a nějakých důležitých událostech, potraty, interrupce, náhlá úmrtí a sebevraždy, ztráty majetku či postavení, původ z jiných zemí a podobně. Vše co vás zaujme. Můžete si to i zapsat. Může vám to přinést i nějaké pochopení. Toto není povinné, může to být ale výhodné.

Před konstelacemi není dobré pít alkohol a užívat drogy a jiné omamné látky. Než dorazíte na můj seminář přečtěte si prosím také toto upozornění.

PLATBA ZA KONSTELACE

Mám nastavené jednotné vstupné pro všechny účastníky konstelačního semináře. Nepřiplácí se za vlastní rozestavění. Nikomu předem negarantuji vlastní rozestavění, o tom rozhoduji až v průběhu semináře.

Na konstelačním semináři se většinou sejde více účastníků než kolik je účastníků. Vlastní rozestavění nemusí tedy vyjít na každého. Ne každý rozestavění požaduje, ale stává se, že se nedostane na všechny kdo ho požadují.

Může se tedy zdát, že ti, kteří mají vlastní rozestavění jsou oproti ostatním ve výhodě. Já mám ale jinou zkušenost. Vždy jsem si z konstelací něco odnesl, i když jsme neměl vlastní rozestavění. Často jako zástupce v roli, ale i jako přihlížející divák. Dokonce jsem někdy měl takto silnější zážitek než z vlastního rozestavění.
 
Z tohoto důvodu cenově neodlišuji vlastní rozestavění. Mám pocit, že bych tím degradoval ostatní formy účasti na nižší úroveň a já necítím, že by tomu tak bylo. Každá konstelace působí jak na klienta který má rozestavění, tak i na ostatní účastníky.

Po svých zkušenostech důvěřuji tomu, že pokud vlastní rozestavění opravdu potřebujete a jste tomu otevření, budete mít pro něj prostor. Už mnohokrát se mi to potvrdilo.
 

MŮJ ZPŮSOB STAVĚNÍ KONSTELACÍ

S konstelacemi pracuji v kruhu účastníků (v konstelačním semináři) kterého se účastní více lidí. Existují i techniky, kdy je možné využít konstelační práci i při individuální konzultaci, bez kruhu účastníků. Já pro individuální práci využívám raději "Klíč k životu".

Konstelace je svým způsobem rituál, který se skládá z několika kroků. Každý krok je velmi důležitý a má vliv na to, jak na nás konstelace zapůsobí. Proto je důležité přistupovat k těmto krokům s úctou a vážností.

- setkání kruhu účastníků, usebrání
- žádost klienta o rozestavění
- úvodní rozhovor s klientem, nastavení tématu, informace o rod. systému
- výběr zástupců a jejich rozestavění
- průběh konstelace
- ukončení konstelace, vystoupení z rolí
- závěrečné slovo, dotazy, jsou-li potřeba nebo vhodné
- ukončení semináře

Setká se kruh účastníků za účelem konstelací. Hlásí se ti, kdo mají potřebu vlastního rozestavění, rádi by se na něco podívali a cítí, že je ten pravý čas. Hlásí-li se více lidí najednou, vybírám na základě své intuice, se záměrem, aby konstelace měla co největší přínos pro všechny zúčastněné. Nejsem-li si jistý, testuji kineziologickým testem. Může se také stát, že po úvodním rozhovoru zakázku odmítnu, konstelaci nepostavím. Buď cítím, že klient ještě není připravený, neví co chce a nebo nemám vnitřní impulz. Také se může stát, že zakázce prostě nerozumím a v tom případě ji také nemohu postavit.

Na řadě je úvodní rozhovor. Klient (ten kdo požádal o vlastní rozestavění) stručně popíše svojí zakázku (co se mu děje). S pomocí konstelací se nemůžeme dívat na problémy druhých. To nám nepřísluší. Můžeme se ale podívat na náš díl, jak to co se děje druhému souvisí s námi, proč nám to vadí, proč nás to tak zasahuje, že bychom to chtěli řešit. Správné pojmenování zakázky, tématu naší práce je pro konstelaci klíčové. Bez toho není možné dál pokračovat.

Pokud jsme zvládli předchozí krok přejdeme k otázkám týkajících se klientova rodinného systému. Zajímají mě pouze fakta, máma, táta, sourozenci, babičky, dědečkové, rozvody, tragické události, potraty, náhlá úmrtí, ztráty majetku a podobně. Nepotřebujeme znát podrobnosti příběhů, které se v rodině udály, někdy to může být spíše na škodu. V některých případech může být vhodné postavit konstelaci i bez těchto informací, stačí nám pouze zakázka (téma, které chci řešit). Ostatní se pak vynoří až během konstelace.

Následně si klient vybere (na mé doporučení) z kruhu účastníků zástupce za sebe a za další důležité postavy, které souvisejí se zakázkou. Můžou to být jiní členové rodinného systému (maminka, tatínek, bratr dědeček...) nebo abstraktní postavy (zástupce za práci, za to co hledám, bolavé koleno, smrt, život a podobně).  Při výběru se klient nechává se vést svojí intuicí, svým pocitem. Někdy je i možné vybrat si do ženské role mužského zástupce a naopak. Ten, kdo je požádán, aby jako zástupce představoval nějakého člena rodiny či jinou postavu může tuto roli odmítnout, pokud se na to necítí. I když zahrát si nějakou roli v konstelaci často bývá pro samotného zástupce přínosné, může to jeho samotného někam posunout. Zástupce kdykoliv může požádat o výměnu za někoho jiného během konstelace, pokud je to pro něj příliš těžké.

V dalším kroku klient rozestaví vybrané zástupce do prostoru tak, jak to odpovídá jeho vnitřnímu obrazu, jinými slovy, jak to momentálně cítí.

Potom se klient (ten kdo má vlastní rozestavění) posadí zpět do kruhu účastníků tak, aby na konstelaci dobře viděl a mohl dobře vnímat to, co se tam odehrává.

Následně se začíná dít samotná konstelace. Může se odehrávat různými způsoby, záleží na momentální situaci a pocitu toho, kdo konstelaci vede (konsteláře). Konstelář se může ptát na pocity zástupců, nebo je nechá beze slov a pomalu pohybovat. Někdy je také může sám přemísťovat, navrhovat jim rituální věty nebo doplňovat další postavy do konstelace, může nechat někoho vystoupit z role, pokud cítí že tam není už potřeba a další. V jakékoliv fázi konstelace může být klientovi navrženo, aby si do konstelace stoupl sám za sebe. Nejčastěji se to děje ke konci konstelace.
Všechny tyto kroky směřují ke změně klientova vnitřního obrazu, k pochopení souvislostí, k větší harmonii či spokojenosti klienta, ale i ostatních zúčastněných.

Vůbec nevadí, když zástupci nemají žádné informace o osobách, které představují. Často je velmi překvapující, že mají stejné pocity a chovají se tak, jako ti, koho představují. Existují různé teorie proč tomu tak je, jisté vysvětlení pro tento úkaz zatím nemáme. Důležité ale je, že to funguje a pomáhá.

Konstelace působí příznivě pro klienta i pro celý systém, jehož je součástí. V určité fázi konstelace může si někdy může klient vyměnit místo se svým zástupcem a konstelaci dokončit sám. Někdy to bývá přínosné nebo nezbytné pro další vývoj.

Na konci konstelace vystoupí všichni zástupci ze svých rolí. Mohou udělat krok z role ven, vnitřně poděkovat za tu roli, vytřepat se nebo jiným podobný rituálním způsobem vystoupí z role.

PO KONSTELACÍCH

Po vlastní konstelaci je dobré nějaký čas o svých potížích nemluvit. Ani není dobré příliš rozebírat to, co se v konstelaci dělo. Dáme tak prostor tomu, aby konstelace mohla doznít a abychom lépe vstřebali naše emoční prožitky. Také není vhodné pár dní po konstelaci dělat nějaká zásadní životní rozhodnutí. Je dobré nechat vše nejprve usadit.

Buďte také ohleduplní ke svému okolí. Vaše okolí nebylo s vámi na konstelačním semináři a nemusí vždy rozumět tomu, co jste si odtamtud přinesli. Pamatujte, že ta práce je především a na prvním místě pro vás! Vy jste se rozhodli něco změnit, ale ti druzí nemusí.

Často vnímám tendence účastníků po konstelací příliš se zaobírat tím, co se v minulosti dělo v rodině. Podle mne to ale ničemu neslouží. Naopak to může jít proti konstelaci. Konstelace působí sama, není proto potřeba něco dělat a žádné rozebírání nic neurychlí. Máte-li potřebu se k něčemu vracet, vracejte se ke konečnému obrazu konstelace.

Podle mé zkušenosti můžeme účinek konstelace pocítit ihned a někdy také až za několik dnů, týdnů, měsíců. Ke mě jedna konstelace "doputovala" dokonce až po dvou letech.
Vše má prostě svůj čas!

Úžasně to ve své knize vyjádřil Bert Hellinger:

NECHAT NA SEBE PŮSOBIT NOVÝ OBRAZ
Když se objeví nová témata nebo obraz, nesmí se hned jednat. Je to důležité. Člověk by se neměl hned rozhodovat. Neboť to, co působí, je obraz sám, a po určitém čase je zcela jasné, co je třeba udělat. Když to člověk udělá příliš rychle, tak předchází duši a obraz by mohl zmizet. Je důležité nedělat žádná unáhlená rozhodnutí, ale chovat se stejně jako dosud, bez jakýchkoli změn. Až je to najednou jasné. Nebo dojde ke změně, aniž byste si toho všimli. Takříkajíc bez tlaku vlastního ega.

(Kniha: Partnerské terapie Berta Hellingera, Pragma 2005)

Po konstelačním semináři doporučuji takzvaně "vypnout" a udělat pro sebe něco příjemného, relaxovat (procházka, koupel, dobré jídlo a pití, nenáročný film a podobně).


"HUGO"

Je-li zatím pro vás příliš těžké jít na konstelace nebo na Klíč k životu, nevadí. V tomto případě bych nejprve doporučil Reiki, které vám může pomoct se na takovouto formu práce připravit. Vše má svůj čas!

HUGO je zvláštní jev, který se často děje před semináři, či terapiemi. Tento název jsem převzal od svého učitele konstelací Jana Bílého a sdílím zde své zkušenosti.
Znáte to, máte chuť přihlásit se na nějaký seminář nebo individuální terapii a osloví vás nějaká nabídka. Cítíte, že je to pro vás nějak důležité nebo to pravé co právě teď potřebujete a tak se přihlásíte.
Termín se blíží, a těsně před tím (někdy i několik dní) se vám začne dařit nějak špatně. Nechce se vám, můžete klidně mít i nějaké fyzické potíže, najednou není nikdo, kdo by vám pohlídal děti, nechtějí vás pustit z práce, partner nebo děti vám dávají sežrat, že nebudete doma nebo že to bude stát peníze a podobně.
Pokud těmto událostem nepodlehnete, skutečně se rozhodnete a na seminář nebo terapii dorazíte, najednou se vám až zázračně uleví a jste nakonec rádi, že tam jste.
Proč se to děje? Nemůžu říct jednoznačně, ale děje se to. A zvláště před "Klíčem k životu".
Jedna z mých teorií je, že naše podvědomí už předem vnímá, že se budeme zabývat věcmi, které máme v sobě potlačené, které jsou pro nás nějak těžké a bolestné. Aktivuje tedy nevědomé ochranné mechanismy, které nás mají před tím ušetřit. V Klíči k životu se také hodně setkáváme se svými hranicemi a omezeními, které bychom nejraději ignorovali. Může to pro nás být náročné, staré vzorce a programy se urputně brání a my musíme někdy přijmout i to, že to teď ještě nejde. I tyto zážitky a strach z nich nás může někdy odrazovat.
Je třeba pracovat na sobě s láskou, trpělivostí a vytrvalostí. Pak dříve nebo později dojdeme kam potřebujeme. V tomto případě nás nemůže nic zastavit.

Samozřejmě můžete být skutečně nemocní nebo prostě nejste ještě připraveni a proto nedorazíte. I to je v pořádku. Jen je potřeba se naučit rozeznávat to, kdy se něčemu vyhýbáme a kdy prostě není ten pravý čas, jen naše ego nás do něčeho žene.

Každý to má jinak.
Já jsem na začátku své cesty HUGA nemíval, byl jsem hodně odhodlaný na sobě pracovat. Začal se mi projevovat až později, když jsem šel více do hloubky.
 

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Při závažnějších problémech může být potřeba pravidelná, dlouhodobější práce na sobě.
Jeden odblok nebo konstelace to nespraví. Je potřeba vytrvat, vzít si dostatek času a někdy také využít i jiné formy podpory. Je to vždy individuální proces.

Rodinné konstelace jsou prožitková technika, který slouží především k lepšímu sebepoznání a osobnímu rozvoji.
I když jsou zkušenosti, že rodinné a systemické konstelace pomáhají při různých potížích nebo životních situacích, nenahrazuje tato práce lékařskou nebo psychoterapeutickou péči. Pokud jste v lékařské péči je potřeba o tom informovat lektora a měli byste účast na semináři konzultovat se svým lékařem nebo psychoterapeutem.
Účast je dobrovolná a účastník je po celou dobu semináře za sebe odpovědný. Je potřeba dodržovat pokyny a pravidla práce nastavené lektorem. Pokyny lektora během samotné práce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle svého uvážení.
Účast může u citlivých osob vyvolat citové, psychické či fyzické reakce, jimiž dochází k léčení.Jsou totiž žádoucími projevy.

Vyskytnou-li se u vás po kurzu nebo po individuální terapii nějaké potíže, se kterými si nebudete vědět rady, bez obav se na mne obraťte a společně najdeme nějaké řešení. Případně mohu pomoci i s vyhledáním odborné lékařské pomoci.

Platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek v průběhu semináře a před sezením.
Pokud se účastník v průběhu semináře rozhodne odejít, platba za seminář nebude vrácena.


 

 

Tel.: 603 802 527,  Email:  jpeterka@cbox.cz
www.janpeterka.cz